Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 23.03.2019, 23:43

Варварівська гімназія Славутської міської ради Хмельницької області

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 22
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

СТАТУТ ШКОЛИ

 Статут 
Варварівського навчально – виховного 
комплексу «дошкільний навчальний 
заклад – середня загальноосвітня 
школа І – ІІ ступенів» Славутської 
районної ради Хмельницької області
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Варварівський навчально - виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа І – ІІ ступенів» Славутської районної ради Хмельницької області створений рішенням Варварівської сільської ради № 19 від 22.05.2001року знаходиться у спільній власності територіальних громад Славутського району 
1.2. Скорочена назва «Варварівський НВК» (далі — НВК) 
1.3. Юридична адреса НВК: 
Поштовий індекс 30016 
Хмельницька область 
Славутський район 
село Варварівка 
вулиця Шкільна, 50 
№ телефону 5 - 45 - 10 
Електронна адреса varvarnvk@gmail.com
1.4. НВК є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами. 
1.5. Власником НВК є Славутська районна рада Хмельницької області ( далі – власник ). 
1.6. НВК складається з двох підрозділів — дошкільного - дошкільного навчального закладу (дитячого садка) та шкільного — середньої загальноосвітньої школи І- ІІ ступенів. 
Дошкільний навчальний заклад забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 2 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. 
Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. 
1.7. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 
Класи в НВК формуються за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. Коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, організуються заняття за індивідуальною формою навчання. 
1.8. Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. 
1.9. Основними завданнями НВК є: 
Забезпечення умов для реалізації права громадян на дошкільну та загальну середню освіту; 
створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я; 
виховання громадянина України; 
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, інших народів і націй; 
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуття національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 
виховання в учнів, вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 
розвиток особистості учня, вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 
реалізація права учнів, вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 
виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів, вихованців; 
створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство; 
підготовка молоді до самовдосконалення, професійного самовизначення, подальшої освіти і трудової діяльності. 
1.10. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну 
освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний заклад України, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», іншими нормативно-правовими актами, власним статутом. 
1.11. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом. 
1.12. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 
безпечні умови освітньої діяльності ; 
дотримання державних стандартів освіти; 
дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; 
дотримання фінансової дисципліни. 
1.13. У НВК визначена українська мова навчання. 
1.14. НВК має право: 
проходити в установленому порядку державну атестацію; 
визначати форми методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником; 
визначати варіативну частину робочого навчального плану; 
в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; 
спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 
використовувати різні форми морального, матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; 
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом; 
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; 
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України; 
користуватися пільгами, що передбачені державою; 
розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів. 
1.15. В НВК створюються і функціонують: методичні об’єднання вихователів дошкільної групи та вчителів початкових кла¬сів, класних керівників, творчі групи вчителів –предметників, психолого-педагогічний семінар, семінари-тренінги інші форми методичної роботи. 
1.16. Медичне обстеження дітей здійснюється Славутською ЦРЛ та Варварівським фельдшерсько-акушерським пунктом згідно чинного законодавства 
1.17. Організація харчування вихованців, учнів здійснюється відповідно чинного законодавства. 
1.18. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
2.1. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів та плану роботи на оздоровчий період для дошкільного навчального закладу. 
В плані роботи відображається найголовніші питання діяльності НВК. 
План затверджується радою НВК. План на оздоровчий період додатково погоджується з санітарно-епідеміологічною службою. 
2.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною Базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН. 
Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у середній загальноосвітній школі І- ІІ ступенів, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України . У робочому навчальному плані з урахуванням до профільної підготовки конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. 
Індивідуалізація і диференціація навчання в НВК забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини. 
НВК приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання та організовує інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації. 
Робочий навчальний план погоджується радою НВК і затверджується відділом освіти райдержадміністрації. 
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклади занять, уроків ( щоденний, тижневий) та режим роботи ( щоденний, річний). 
2.3. НВК забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. 
2.4. НВК працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 
2.5. НВК обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту» та свого статуту з урахуванням до профільної підготовки та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. 
2.6. НВК здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення, складання державної підсумкової атестації екстерном відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки. 
2.7. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка, свідоцтва про народження дитини(копії), документів для встановлення батьківської плати. 
Комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. 
Власник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі. 
2.8. Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом його директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, документів про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). 
До першого класу переводяться або зараховуються, як правило, діти з шести років. 
При переведенні, прийомі дитини до першого класу неприпустимим є проведення вступних випробувань, тестувань, співбесід, іспитів з перевірки її знань з навчальних предметів. 
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року до іншого навчального закладу . 
У разі, якщо батьки або особи, що їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються відправляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою. 
2.9. У школі І - ІІ ступенів навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. 
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 
2.10. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись: 
за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 
на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; 
у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. 
Адміністрація НВК зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. 
Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу. 
За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 
2.11. Рішення про відрахування із НВК дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу. 
2.12. Структура навчального року(тривалість навчальних занять, поділ на семестри), а також тижневе навантаження дітей дошкільного віку та режим роботи встановлюються НВК в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. 
Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 
1 червня по 31 серпня. 
Навчальний рік у загальноосвітній школі І – ІІ ступенів починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 
Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщень для роботи в новому навчальному році. 
Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм, але не може бути менше 175 робочих днів у школі І ступеня та 190 робочих днів у школі І-ІІ ступенів. 
2.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 
2.14. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 
2.15. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов запроваджується гнучкий графік канікул . Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. 
2.16. Тривалість занять, уроків у НВК становить; у дошкільній групі - 30 хвилин, 1 класі - 35 хвилин, 2-4 класах - 40 хвилин, 5–9 класах – 45 хвилин . Зміна тривалості уроку допускається за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. 
Для учнів 5 - 9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.). 
2.17. У НВК встановлюється така тривалість перерви між заняттями і уроками: у дошкільному навчальному закладі - 5-10 хвилин, у школі - перша, четверта і п’ята перерви - 10 хвилин, друга і третя - 20 хвилин. 
2.18. Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом занять, уроків, які складаються відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором НВК. 
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять в НВК проводяться індивідуальні та позакласні заняття і заходи, передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей та обдарувань. 
2.19. Зміст і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. 
Дітям дошкільного віку, учням 1 класу домашні завдання не задаються. 
2.20. В НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. 
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів ( вихованців) НВК визначаються МОН. 
Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 
У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради НВК може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). 
НВК може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). 
2.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах НВК завершується 
державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН. 
В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ. 
2.22. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 
Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 
2.23. За результатами навчання учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: 
по закінченню початкової школи – табель успішності; 
по закінченню основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; 
Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І - II рівня акредитації. 
2.24. Випускникам 9-ого класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. 
Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном. 
2.25. Порядок переведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності. 
У разі вибуття учня з населеного пункту чи переходу учня до іншого навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають до НВК заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. 
2.26. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів. 
2.27. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 - 8-х класів нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні. За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН. 
2.28. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження почесними грамотами, подяки, екскурсійні поїздки, занесення фотографії на дошку пошани та інші. 
2.29. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, додатків до свідоцтв, похвальних листів здійснюється Міністерством освіти і науки, обласним управлінням освіти, відділом освіти райдержадміністрації. 
ІІІ. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В НВК
 
3.1. Виховання учнів, вихованців в НВК здійснюється під час проведення уроків, занять, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 
3.2. Цілі виховного процесу в НВК визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 
3.3. В НВК забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. 
Примусове залучення учнів (вихованців) закладів до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 
3.4. Дисципліна в НВК дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. 
3.5. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів, вихованців забороняється. 
IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є:
 
діти дошкільного віку(вихованці); 
учні; 
керівники ; 
педагогічні працівники; 
помічники вихователів; 
бібліотекар ; 
батьки (особи , що їх замінюють); 
інші спеціалісти. 
4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» іншими актами законодавства, даним статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад. 
4.3. Учень, вихованець - особа, яка навчається і виховується в НВК. 
4.4. Учні та дошкільники (вихованці) НВК мають гарантоване державою право на: 
доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої освіти; 
вибір певного закладу, форми навчання, до профільної підготовки, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; 
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою НВК; 
участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 
отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; 
перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини; 
участь в роботі органів громадського самоврядування НВК; 
участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 
повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність. 
4.5. Учні, вихованці НВК зобов’язані: 
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 
підвищувати свій загальний культурний рівень; 
брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом НВК, його статутом; 
дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; 
виконувати вимоги педагогічних та інших працівників НВК відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку НВК; 
брати участь у різних видах трудової діяльності; 
дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу; 
дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку НВК; 
дотримуватися правил особистої гігієни. 
4.6. Учні НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 
4.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону. 
4.8. Педагогічними працівниками повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. 
4.9. До педагогічної діяльності в НВК не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством. 
4.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників НВК, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. 
4.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором НВК і затверджується відділом освіти райдержадміністрації. 
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю. 
4.12. Директор НВК призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу. 
4.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством. 
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність НВК, здійснюється лише за їх згодою. 
4.14. Педагогічні працівники НВК підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН. 
За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) - методист», «педагог - організатор - методист» та інші. <
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Корисні посилання


Міністерство освіти і науки України

Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Освітній портал

Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради

Офіційний сайт м.Славута

Нова українська школа

Острів знань

ПЕДРАДА – портал освітян України

EdEra освітній проект з соціальною місією зробити освіту якісною та доступною

ЗСО м.Славута


Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz